Regulamin

REGULAMIN SERWISU Aeroloty.pl

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Aeroloty.pl  (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.
 2. Właścicielem serwisu Aeroloty.pl jest Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego z siedzibą w Rybniku Gotartowicach przy ul. Żorskiej 332, wpisany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000091306, zarejestrowany pod numerem NIP:642-040-05-77, Regon: 273637639.
 3. Operatorem wykonującym loty samolotowe i szybowcowe jest Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego.
 4. Loty szybowcowe i samolotowe wykonywane są wyłącznie z lotniska w Rybniku Gotartowicach, ul. Żorska 332, 44-200 Rybnik.

II. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
  w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Przedmiot transakcji – Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

III. PRZEDMIOT SERWISU

 1. Serwis oferuje w zakresie swej podstawowej funkcjonalności możliwość zakupienia zaproszeń na loty widokowe samolotowe oraz szybowcowe.
 2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 3. Zamówienie usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na łamach Serwisu są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz dokona wymaganej wpłaty na podany numer konta.
 4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 5. Zaproszenia realizowane są przez cały rok.
 6. Termin ważności zaproszenia to 365 dni
 7. Zaproszenie wystawione jest na daną osobę i nie podlega wymianie na środki finansowe.
 8. Rezerwacji terminu realizacji zaproszenia należy dokonać mailowo lub telefonicznie co najmniej 3 dni wcześniej.
 9. O zmianie terminu lotu należy poinformować Aeroklub nie później niż 24 godziny przed lotem.
 10. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń, na które  Aeroklub ROW nie ma wpływu (siła wyższa) może zmienić termin wykonania lotu. Ustala się nowy termin, a Klient nie może żądać od Aeroklubu ROW zwrotu poniesionych kosztów np. dojazdu czy noclegu.
 11. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

VI. REKLAMACJE

 1. Kupujący może zrezygnować z zakupionego zaproszenia w terminie do 14 dni od jego zakupienia zaproszenia, pod warunkiem, że lot nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, Kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji zaproszenia bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Aeroklub ROW pisemnie lub na adres biuro@aeroklub.rybnik.pl. Wpłacona kwota zostanie zwrócona na podany nr konta.
 2. Aeroklub zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu Klienta lub Pasażera.

VII.  ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
  Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
  przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 30.09.2015